Súťažný poriadok

SÚŤAŽNÝ PORIADOK SLOVENSKÉHO POHÁRA V  ZJAZDE 2018

1. VŠEOBECNÉ ZÁSADY

1.1 Usporiadateľom Slovenského pohára MTB DH je Slovenský zväz cyklistiky.

1.2 Slovenský pohár MTB v zjazde na horských bicykloch (ďalej len „SPDH“) 2018 je usporiadaný ako seriál pretekov a vypisovanie jednotlivých kôl sa riadi platnými športovo-technickými predpismi SZC (ďalej ŠTP SZC).

1.3 Tento Súťažný poriadok (ďalej „SúP“) upresňuje ŠTP SZC a je záväzný pre všetkých účastníkov SPDH 2018 (organizátorov, rozhodcov, trénerov, pretekárov, …). Tento SúP upravuje podmienky hodnotenia SPDH 2018.

1.4 Organizáciou a technickým zabezpečením je poverený klub, organizácia alebo jedinec na základe vlastnej písomnej požiadavky zaslanej na adresu info@spdh.sk .

1.5 Technický organizátor – riaditeľ pretekov (ďalej „TO“) má povinnosť vypracovať návrh rozpisu (propozície) súťažného kola. Tento návrh zašle najmenej 4 týždne pred konaním pretekov na adresu info@spdh.sk . Schválený rozpis obdrží po odsúhlasení osobou poverenou Športovo – technickou komisiou (ďalej len „ŠTK SZC).

1.5.1 Výsledky budú zverejnené na stránke časomiery http://www.sportsofttiming.sk

1.6 Ak tento súťažný poriadok nestanovuje inak, tak platia športovo – technické predpisy SZC pre MTB, ktoré sú uvedené v dokumente Súťažné pravidlá Slovenského zväzu cyklistiky – Horská cyklistika (MTB).

1.7 TO je zodpovedný za dodržanie všetkých všeobecne záväzných predpisov týkajúcich sa organizovania športových podujatí. Zodpovedá aj za dodržanie športovo – technických predpisov platných v SZC a za dodržanie zmluvných podmienok zakotvených v zmluve medzi SZC a TO.

1.8 K zaisteniu bezpečnosti všetkých zúčastnených je usporiadateľ povinný zabezpečiť:
– minimálne jedno vozidlo Záchrannej zdravotnej služby alebo vozidlo Horskej služby.
– prítomnosť minimálne jedného odborného lekára po celú dobu trvania pretekov vrátane
oficiálneho tréningu, ktorý prebieha v sobotu a nedeľu, tréning v piatok prebieha bez zabezpečenia lekárskou službou.
– bezpečnostný systém tak, aby bol v prípade zranenia možný priamy zásah v čo najkratšom možnom čase.

1.9 Odporúča sa, aby sa TO poistil proti zodpovednosti voči tretím osobám.

1.10 TO zabezpečí priestor v depe pretekov pre tímové stany tým klubom, ktoré písomne zašlú žiadosť, obsahujúcu potrebné metre štvorcové, na adresu organizátora a na adresu info@spdh.sk po zverejnení propozícií, najneskôr však 7 dní pred danými pretekmi. Za tento priestor nie je možné vyberať žiadne poplatky. Kluby, ktoré nemajú rezervovaný priestor u TO, budú parkovať mimo vyhradeného územia pre nahlásené kluby.

1.11 TO zabezpečí páskovanie, vyznačenie a ochranu kritických miest do piatku 12.00 pred daným kolom SPDH, aby bola trať k dispozícii pre členov komisie na kontrolu bezpečnosti trate ešte pred zahájením samotného oficiálneho tréningu v sobotu ráno a vytvorí priestor komisii na prehodnotenie organizácie a trate po prvom oficiálnom tréningu (sobota).

1.12 Neuskutočnenie pretekov zaradených do seriálu SPDH 2018 musí TO oznámiť najneskôr 30 dní pred ich plánovaným termínom na info@spdh.sk.

1.13 Na súťaž môže byť použitý iba taký bicykel, ktorý spĺňa bezpečnostné a technické požiadavky pravidiel SZC pre MTB a Športovo-technických predpisov SZC pre MTB.

1.14 Pretekár musí byť vybavený predpísanými ochrannými pomôckami podľa platných pravidiel SZC pre MTB a Športovo-technických predpisov SZC pre MTB. Kamery môžu byť umiestnené len na šilte prilby alebo bicykli, nesmú byť pevne pripevnené k prilbe. Pre všetky kategórie sú povinné nasledujúce ochranné pomôcky/chrániče:
– prilba na celú tvár (ang. Full face helmet) musí byť správne nosená pri pretekoch ako aj tréningoch na trati
– chrániče chrbta, lakťov, kolien z pevného materiálu
– polstrovanie na holene a stehná
– široké, dlhé nohavice zhotovené z oderu odolného materiálu a s inkorporovanou ochranou pre kolená a lýtka z pevného materiálu, alebo krátke nohavice širokého strihu z odolného materiálu plus chrániče kolien a lýtok/holení s pevným povrchom
– dres s dlhým rukávom – dlhé rukavice

1.15 Pretekár predkladá pri registrácií k pretekom platnú licenciu SZC. V prípade, že na licencii SZC nie je fotografia, tak je potrebný i ďalší doklad totožnosti. Licencia musí byť podpísaná. Prípadne vo vysokohorských podmienkach je doporučené i úrazové poistenie pre poskytnutie prvej pomoci Horskou službou.

1.16 Pretekár sa zúčastňuje pretekov na vlastné nebezpečenstvo a pri registrácií vypĺňa formulár o vlastnej zodpovednosti za úrazy a škody spôsobené sebe i tretím osobám. Za pretekárov do 15 rokov podpisuje formulár rodič priamo pri prezentácií, príp. iný zákonný zástupca, ktorý preberá za pretekára zodpovednosť. V danom prípade musí byť uvedené splnomocnenie overené notárom.

1.17 Hlavného rozhodcu pretekov SP MTB deleguje komisia rozhodcov SZC na odporučenie Komisie MTB DH/4X.

1.18 Ďalších rozhodcov deleguje Komisia MTB DH/4X na požiadanie TO.

1.19 Jednotným dodávateľom časomiery pre všetky preteky SPDH je spoločnosť VOS-TPK, ktorá zároveň pre TO zabezpečuje elektronické prihlasovanie.

1.20 Štartovné pri pretekoch SPDH je stanovené:
– Registrovaný online/ úhrada prevodom na účet – 30 €
– Registrovaný online/ úhrada na mieste – 35 €
– Neregistrovaný online/ úhrada na mieste – 40 €

Časový harmonogram pretekov:
– Piatok – registrácia od 16.00 do 18.00
– Piatok – Voľný tréning od 13.00 do 17.00
– Sobota – Registrácia – 9.00 – 12.00
– Sobota – Voľný tréning – 10.00 – 14.00
– Sobota – Vyhradený tréning – 14.00 – 15.00
– Sobota – Voľný tréning ( bez zastavovania na trati )– 15.00 – 17.00
– Nedeľa – Voľný tréning ( bez zastavovania na trati ) – 9.00 – 10.30
– Nedeľa – Semifinále – 11.00 – 13.30
– Nedeľa – Finále – 14.00 – 15.30
– Nedeľa – Vyhlásenie výsledkov – 16.00

V prípade porušenia pravidla o nezastavovaní na trati, bude pretekár napomenutý. V prípade viacnásobného porušenia ( 3x ) bude pretekár vylúčený.

– Toto štartovné je platné pre všetky kategórie. Štartovné zahŕňa registráciu na preteky a vývoz pretekára po dobu dvoch dní /sobota, nedeľa/. Pretekár je povinný sledovať status jeho prihlášky. Účet pre úhradu a termíny uzavretia prihlášok budú zverejnené v propozíciách. Variabilný symbol pre registráciu: Vygenerovaný VOS – TPK pri online prihlasovaní

1.21 Víťazom seriálu SPDH sa stáva pretekár s najvyšším počtom dosiahnutých bodov (body spočítané zo semifinálovej a finálovej jazdy daného kola).

1.22 Pretekár môže byť hodnotený len v jednej kategórii, podľa veku pretekára, alebo podľa typu bicykla.

1.23 V priebehu sezóny, nie je možné prejsť z kategórie hobby do kategórie muži, masters alebo opačne. Pretekár kategórie hobby môže počas sezóny prestúpiť do kategórie hardtail a opačne výlučne v prípade zmeny bicykla. Body, ktoré získal v pôvodnej kategórií mu však nebudú započítané do celkového hodnotenia. Túto zmenu je treba nahlásiť elektronicky vos@vos-tpk.sk. Nenahlásením zmeny bude pretekár diskvalifikovaný.

1.24 Majstrom SR sa môže stať len držiteľ licencie SZC slovenskej národnosti. Majster SR bude vyhlásený v kategóriách Muži, Juniori, Ženy, Kadeti, Žiaci, Masters a Hardtail.

1.25 Víťaz kategórie na MSR bude vyhlásený len vtedy, ak sa na štart semifinálovej jazdy postavia najmenej piati súťažiaci z troch rôznych klubov.

1.26 V prípade rovnosti bodov rozhoduje pre celkové hodnotenie SPDH 2018:
a) lepšie umiestnenie na MSR
b) vyšší počet lepších umiestnení počas seriálu SP
c) väčší počet absolvovaných kôl seriálu SP
d) nižší vek pretekára (u veteránov opačne)

1.27 V rámci vyhodnotenia najúspešnejšieho klubu pre jednotlivé kolá bude braný do úvahy súčet bodov násobených koeficientom, ktoré sa pridelia podľa absolútneho poradia, bez ohľadu na kategóriu. Prvý pretekár získa 150 bodov a každý ďalší pretekár o bod menej. Body budú násobené koeficientom podľa nižšie uvedenej tabuľky. Do hodnotenia sa počítajú 4 najlepší pretekári klubu (môžu mať aj nulovú hodnotu), podľa bodov upravených koeficientom. Za umiestnenie do celkového hodnotenia SPDH 2018 získa družstvo body podľa tabuľky pre hodnotenie jednotlivcov (Finále) viď bod 3 tohto Súťažného poriadku. Víťazom súťaže družstiev sa stáva družstvo s najvyšším súčtom dosiahnutých bodov počas celej sezóny. Teamový manažér je povinný podať prihlášku do súťaže družstiev pri registrácii v mieste konania pretekov. Prihláška do súťaže družstiev sa podáva jednorazovo. V nasledujúcich pretekoch bude družstvo zaradené do teamovej súťaže automaticky.

 

Kategória Koeficient
Muži 1,0
Juniori 1,2
Ženy 1,4
Masters 1,0
Kadeti 1,4
Žiaci 1,5
Hardtail 1,3
Hobby 1,0

1.28 Hlavný rozhodca, po vzájomnej dohode s traťovými rozhodcami a riaditeľom pretekov, môže nepustiť pretekára na štart, či už semifinálovej alebo finálovej jazdy, z disciplinárnych dôvodov.

1.29 Pri vyhlasovaní víťazov má právo vystaviť svoj bicykel iba víťaz danej kategórie a to na mieste na tom vyhradenom organizátorom.

2. KATEGÓRIE

2.1 Muži Elite – (1999 a starší) muži U23 a Elite
Ženy – (2003 a staršie) 15 a viac rokov
Juniori – (2000 – 2001) 17 – 18 rokov
Kadeti – (2002 – 2003) 15 – 16 rokov
Žiaci – ( 2004 – 2006 ) 12 – 14 rokov
Masters – (1988 a viac ) 30 a viac
Hardtail – štartovať môžu pretekári výhradne na bicykli s pevným rámom starší ako 15 rokov
Hobby – (1999 a starší ) držitelia licencie:
Hobby DH (alebo národný ekvivalent podľa špecifikácie UCI)

2.2 Jednodňovú licenciu (aj pre pretekárov, ktorí nevlastnia licenciu vo svojej krajine) bez klubovej príslušnosti je možné vybaviť i v mieste konania pretekov počas registrácie na podujatie. Pretekárom do 18 rokov môže byť vystavená jednorazová licencia len v sprievode zákonného zástupcu. Držiteľ jednodňovej licencie potvrdzuje, že sa podriaďuje pravidlám UCI a SZC a má vhodné poistenie počas celého dňa alebo všetkých dní, kedy sa podujatie koná. Držiteľ jednodňovej licencie je bez klubovej príslušnosti. Cena jednodňovej národnej licencie je stanovená na 3,-eur. Komisia MTB DH/4X stanovila príplatok vo výške 12,- eur za vybavenie licencie v mieste konania, čím celková cena za jednodňovú národnú licenciu vybavovanú na mieste pretekov je 15,- eur.

3. BODOVANIE

3.1 Body za umiestnenie sa prideľujú podľa tejto tabuľky:

 

UMIESTNENIE FINÁLE / SEMI UMIESTNENIE FINÁLE / SEMI
1. 100 (25) 16. 30 (5)
2. 90 (22) 17. 28 (4)
3. 80 (20) 18. 26 (3)
4. 70 (18) 19. 24 (2)
5. 65 (16) 20. 22 (1)
6. 62 (15) 21. 20
7. 58 (14) 22. 18
8. 54 (13) 23. 16
9. 50 (12) 24. 14
10. 46 (11) 25. 12
11. 40 (10) 26. 10
12. 38 (9) 27. 8
13. 36 (8) 28. 6
14. 34 (7) 29. 4
15. 32 (6) 30. 2

Vo finálovom kole (6. kolo SP DH) budú body za semifinálovú a finálovú jazdu dvojnásobné.

3.2 Jazda semifinále: určuje poradie štartu vo finále a udeľuje body dvadsiatim najrýchlejším do celkového hodnotenia pohára.

3.3 Jazda finále: určuje rozhodujúci čas pre celkové umiestnenie a udeľuje body do celkového hodnotenie pohára.

3.4 Pretekár sa môže pohybovať na trati počas oficiálneho tréningu len s platným štartovným číslom upevneným na pretekárskom bicykli. V prípade porušenia daného nariadenia bude pretekár diskvalifikovaný na jedno kolo SPDH a v prípade opakovaného porušenia bude diskvalifikovaný z celého seriálu SPDH pre daný ročník. Je v záujme samotných jazdcov ohlásiť rozhodcom, alebo členom organizačného tímu, prítomnosť cyklistov na trati bez štartového čísla!

3.5 Každý pretekár musí prejsť cieľom kvalifikačnej jazdy a to do časového limitu 20 minút od svojho prideleného štartovného času. V opačnom prípade bude diskvalifikovaný a nebude pripustený na štart finálovej jazdy. Hlavný rozhodca má právo časový limit v prípade potreby upraviť.

3.6 Porušovanie značenia trate, čiže prechádzanie mimo vyznačeného územia trate počas meraných jázd, či nedodržanie pravidiel v prípade návratu na trať pri nechcenom vybočení, bude trestané napomenutím od hlavného rozhodcu ako i diskvalifikáciou pri opakovanom alebo hrubom porušení pravidiel.

3.7 Počas tréningových jázd nesmú pretekári svojvoľne akýmkoľvek spôsobom upravovať trať pretekov a sú povinní opraviť vytyčovaciu pásku, ktorú porušili pri vybočení z trate.

3.8 V prípade extrémneho počtu pretekárov si hlavný rozhodca vyhradzuje právo upraviť počet pretekárov v uvedených kategóriách pre postup do finále.

3.9 Pre celkové hodnotenie SPDH 2018 sa budú započítavať všetky výsledky.

4. KALENDÁR PRETEKOV SPDH 2018

 

DÁTUM KOLO LOKALITA
12. – 13. máj #1 Veľká Rača
2.- 3. jún #2 Lučivná
23. – 24. jún #3 Kubínska Hoľa
14. – 15. júl #4 MSR Mraznica
11. – 12. august #5 Košútka
6. – 7. október #6 Finále Polomka

 

4. MINIMÁLNE CENY A ODMENY (EURO)

 

  1. 2. 3. 4. 5.
Muži 200 150 120 90 60
Juniori 100 80 60 50 40
Ženy 100 70 40    
Masters Vecné 100 Vecné 70 Vecné 40    
Žiaci Vecné 100 Vecné 70 Vecné 40    
Kadeti Vecné 100 Vecné 70 Vecné 40    
Hardtail Vecné 100 Vecné 70 Vecné 40    
Hobby Vecné 100 Vecné 70 Vecné 40    

5.1 Výška minimálnych cien neobmedzuje TO k vyplateniu vyšších odmien.

5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1 Prihlasovanie na preteky bude prebiehať na stránke:
http://prihlasky.vos-tpk.sk/index.php?p=main Online registrácia bude uzavretá vždy v stredu o 20.00 pred víkendom, v ktorom sa konajú preteky. Registrácia  bude prebiehať v mieste konania pretekov v piatok od 16.00 do 18.00 a v sobotu od 9.00 do 12.00. V nedeľu nie je možná registrácia v mieste konania pretekov.
6.2 Povinnosťou TO je najneskôr do 20 minút po skončení kategórie umiestniť na viditeľnom mieste (v kancelárii pretekov resp. v blízkosti cieľa) oficiálne poradie s podpisom hl. rozhodcu i riaditeľa pretekov. Za správne poradie a urýchlené zverejnenie zodpovedá hl. rozhodca a riaditeľ pretekov. Len po tomto zverejnení a 10 minútovej čakacej lehote môžu byť odovzdané ceny a poradie môže byť uvedené do zápisu o pretekoch (do výsledkov).
6.3 Tento súťažný poriadok je záväzný pre všetkých účastníkov pretekov v zjazde horských bicyklov v seriáli slovenského pohára a majstrovstiev SR v roku 2018 a technických organizátorov jednotlivých kôl. Nerešpektovanie SúP bude posúdené komisiou MTB DH, ktorá môže udeliť finančnú pokutu do výšky 2000,- eur.
6.4 Každý účastník pri svojej registrácii na podujatie dáva Komisii MTB DH výslovné povolenie používať obrazové záznamy z podujatia, na ktorých sa daný účastník môže objaviť a šíriť ich prostredníctvom akéhokoľvek typu materiálu. Každý účastník si je taktiež vedomý a dáva súhlas, aby získané údaje boli uschované elektronicky. Informácie týkajúce sa jednotlivých účastníkov je však možné upravovať.

V Banskej Bystrici, 22. 11. 2017

Komisia SZC MTB DH/4X.