Propozície MSR Enduro Brezno

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA MTB ENDURO

PURE MTB ENDURO RACE BREZNO

RIDE.SK E PURE MTB ENDURO RACE BREZNO 

Organizátori:     ENJOY THE RIDE TEAM Košice

                                  BMT Moto Team

                                  RIDE.SK

                                  Slovenský zväz cyklistiky

Kontakt:              info@spdh.sk

Dátum:                29. – 30.09.2018

Miesto:                Motokrosový areál BMT – Brezno ( Lúčky )

                               1631/, Lúčky 1630/4, 977 03 Brezno

                                https://goo.gl/maps/W7AnpF8Nzpw

                                GPS súradnice: 48.7905056, 19.606845900000053

                                Parkovné v areáli je spoplatnené sumou 5€ na dva dni

Tréning:              Nie je možný

Registrácia:        online od 16.7 do 28.9  12.00 https://registrace.sportsoft.cz/main.aspx?e=1323&lng=sk  alebo na mieste  v SOBOTU 29.9.2018 (od 14:00 do 17.30 ), Pretekov sa môžu zúčastniť aj pretekári, ktorý nie sú držiteľmi licencie.

Štartovné:

 • 20€ online registrovaný a online platba do 31.08.2018
 • 25€ online registrovaný a online platba do 28.09.2018
 • 30€ online registrovaný a platba na mieste,
 • 35€ registrácia a platba na mieste
 • Úhrada štartovného cez internetbanking, variabilný symbol vygenerovaný prihlasovacím sytémom VOS, č.ú – SK30 8330 0000 0025 0041 2203

Poučenie: 18.00 pred hlavným stanom organizátora

Štart: 

 • Sobota 29.9.2018 o 20.00 – Prológ
 • Nedeľa 30.9.2018 o 09.00 – Štart 1. kolo ( RS1, RS2, RS3 )
 • Nedeľa 30.9.2018 o 12.00 – Štart 2. kolo ( RS4, RS5, RS6 )
 • Občerstvovacia stanica bude v priestore štartu RS 3
 • Pretekári su povinní dostaviť sa na značenie bicyklov 5min pre svojím štartovým časom 
 • Značenie bicyklov bude prebiehať v štartovacom priestore

Sobota

 • Štart do prológu bude podľa pridelených štartovných čísel v 30s intervaloch
 • Dosiahnutý čas v prológu sa nebude započítavať do celkového dosiahnutého času
 • Dosiahnutý čas v prológu určí poradie štartujúcich na Nedeľu
 • Pre prológ odporúčame predné svetlo, nakoľko sa pôjde po tme na neosvetlenej trati

Nedeľa

 • Štartovať sa bude v 1 min intervaloch
 • V 1 min odštartujú naraz 2 pretekári 
 • Štartový interval medzi jednotlivými kategóriami bude 5min
 • Interval štartu do RS bude 30s
 • Žiadame Vás o dodržiavanie intervalov štartu do RS, aby nedochádzalo k hromadeniu pretekárov na štarte RS
 • Štartovať sa bude v poradí, podľa dosiahnutých časov v prológu ( od najlepších )
 • Každý pretekár musí byť na štarte odpípnutý, inak sa mu nebude počítať čas.
 • Poradie štartu kategórií
  • Ebike Open ( 2 kolá )
  • Muži OPEN ( 2 kolá )
  • Muži OPEN U21 ( 2 kolá )
  • Masters OPEN ( 2 kolá )
  • Hobby OPEN 16+ ( 1 kolo )
  • Ženy OPEN ( 2 kolá )
  • Ženy OPEN U21 ( 2 kolá )

Vyhlásenie výsledkov: po dojazde posledného pretekára, cca 16:00

Počas pretekov doporučujeme pre prípad núdze mať pri sebe mobilný telefón. 

Bližší popis PURE ENDURO RACE

                                               Dĺžka                     Klesanie              Stúpanie

Prológ ( BMT ):                 500 m                   15m                       15m

Transfer 1, 5                      2,02  km               4m                         120m       

RS1, RS4                              1800 m                235m                    3m                        

Transfer 2, 6                      11,30 km              41m                       399m    

RS2, RS5                              950 m                  153m                    0m

Transfer 3, 7                      0,36 km                0m                         35m

RS3, RS6                              1150m                  262m                    0m

Transfer 4, 8                      6,72 km                117m                    228m        

Merané úseky spolu: 3,90 km
Transfery: 20,40km

Čas na 1 kolo: 3h

Počet kôl: 2 ( výnimka Hobby Open 1 kolo )

Mapa trate:

Bude zverejnená v Sobotu po registrácii o 18.00

Radenie na štarte:
Štartovné listiny sa zostavia na základe poradia pri registrácii. Pretekári prihlásení na mieste obdržia vždy vyššie štartovné číslo. Do prvého transferu štartujú pretekári podľa štartovej listiny, podľa umiestnenia v „Prológu“. Štartovná listina bude uverejnená o 8.00 v Nedeľu.  Medzi kategóriami na štarte bude 5 minútová časová medzera. Na štarte si musí každý pretekár nechať odpípnuť čip, aby mohol do pretekov odštartovať.

Každú RS pretekár odštartuje na zvukový signál. Odstup medzi pretekármi je 30 sekúnd. V cieli každej RS je potrebné po priložení čipu do čítačky čo najskôr opustiť tento priestor a umožniť tak aj ostatným pretekárom bezpečný dojazd RS.

Koniec každej RS bude označený dvoma tabuľami na viditeľnom mieste, 50m pred koncom RS a na mieste cieľa RS, kde bude umiestnená čítačka čipov pre RS. Priložením čipu do čítačky sa časomiera danej RS zastaví.

V cieli pretekár odovzdá čip na meranie RS časomeračom. Vyhráva pretekár s najkratším súčtom časov prejazdov RS, pričom musí súčasne splniť časový limit prejazdu celej trate.

Počas preteku je povolené použiť iba jeden rám/hlavný rámový trojuholník, vidlicu a jednu sadu kolies. Organizátor ich označí pred pretekom.

Kontrola prebehne v cieli a náhodne počas preteku. Výmena rámu je možná iba s povolením riaditeľa preteku, a pri oprávnenej výmene bude udelená 5 minútová penalizácia.

Trať pretekov a bezpečnosť:
Enduro trať sa skladá z niekoľkých tzv. RSiek /(rýchlostné skúšky) a transferov. RSky sú prevažne zjazdové, s kratším úsekom stúpania či rovinatými pasážami.

Transfery slúžia k presunu pretekárov z cieľa jednej na štart nasledujúcej RS.

Na každé kolo ( RS1+RS2+RS3+T1+T2+T3+T4 ) bude určený časový limit 180min.

Pretekári sú povinní dodržiavať svoj stanovený štartovný čas do 1. a 2. kola. Za predčasný, ako aj zmeškaný štartovný čas pretekár bude pretekár penalizovaný o počet sekúnd predčasného, prípadne neskorého štartu.

Na trati budú mať pretekári pripravenú občerstvovaciu stanicu.

Trať je vyznačená vyznačovacou páskou, žltými tyčami a smerovými značkami. Na cestných komunikáciách 2. a 3. triedy bude trať značená vodorovným značením neónovo oranžovou farbou ( vodorovné šípky ).

Zdravotná služba je zaistená len v priebehu pretekov.

V prípade vyššej moci má organizátor pretekov právo preteky predčasne ukončiť.

Pre určenie poradia budú započítané všetky RS.

Nakoľko sa preteky idú bez obmedzenia cestnej premávky, súťažiaci sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky.

Počas celých pretekov musí mať pretekár upnutú prilbu na hlave.

Prilbu je dovolené zložiť pri transferoch iba pri stúpaniach. 

Jazdci si nesmú vytvárať vlastné úložiska jedla a tekutín na trati, vytváranie a používanie “neoficiálnych” občerstvovacích staníc je dôvod na penalizáciu.

Jazdci si nesmú ukladať alebo vyhadzovať vybavenie alebo oblečenie na trati (úložiska materiálu).

Jazdci musia byt sebestační, a odniesť si z prírody všetko, čo si priniesli. Výnimkou sú oficiálne občerstvovacie stanice, kde jazdec môže odhodiť odpad, a iné.

Na miestach kde je trať vyznačená páskami na oboch stranách trate, jazdec musí prejsť medzi páskami. V takomto mieste, vynechanie, obídenie z inej strany sa považuje za skracovanie trate.

Účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne poistenie. V prípade potreby je účastník povinný preukázať sa Preukazom poistenca zdravotnej poisťovne. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví, ktoré súvisia s účasťou na pretekoch alebo cestou a pobytom v
mieste ich konania.

Porušenie pravidiel pretekov
Pretekár porušuje pravidlá:

 • v prípade predčasného štartu, neodpípnutia čipu na štarte, či nedodržania času pre oficiálny tréning
 • ak si skráti trasu alebo využije cudziu pomoc a to aj mechanickú na rýchlostnej skúške alebo počas transferu. Pretekár je zodpovedný za to, že sa bude držať oficiálne vyznačenej trate a sám zodpovedá za svoje chyby, ktorých sa na trati dopustil.
 • v prípade hrubého a nešportového správania, a to hlavne voči oficiálnym predstaviteľom. Každý účastník by sa mal chovať podľa zásad fair play, slušne, ohľaduplne a neohrozovať na zdraví a živote seba ani ostatných pretekárov. Pretekár má povinnosť poskytnúť prvú pomoc na trati zranenému pretekárovi a nahlásiť zranenie najbližšiemu organizátorovi. Časová strata v dôsledku poskytnutia prvej pomoci môže byť po zvážení organizátora pretekov odpočítaná od výsledného času.
 • pri nedodržaní povinnej výbavy, riadne umiestneného a správneho štartového čísla s čipom.
 • v prípade použitia zakázaných dopingových látok. Ak bude pretekárovi poskytnutá pomoc druhou osobou v podobe technickej výpomoci, tlačenia, ťahania, výmeny celého bicykla, k výsledku.
 • je zakázané odhadzovať prepichnuté duše, cyklistické fľaše, obaly od gélov, tyčiniek a podobne na iných miestach ako sú občerstvovacie stanice.
 • ak pretekár odstúpi z akéhokoľvek dôvodu z pretekov, je povinný túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť časomiere alebo organizátorovi pretekov.

Možnosti potrestania porušenia pravidiel

 • slovné napomenutie
 • časová penalizácia
 • diskvalifikácia

O treste rozhoduje delegovaný zástupca pretekov/rozhodca v spolupráci s riaditeľom pretekov a oficiálnou časomierou. Diskvalifikáciu na štarte vykonáva priamo rozhodca, riaditeľ pretekov alebo jeho zvolený zástupca, ktorý je k tomu oprávnený. Diskvalifikovaný pretekár môže preteky absolvovať, ale nebude uvedený vo výsledkovej listine. Neznalosť pravidiel sa nepripúšťa ako ospravedlnenie.

Vyhlásenie víťazov
Poradie pretekára v pretekoch sa získa súčtom časov na rýchlostných skúškach (RS). Meranie času prebieha čipovou technológiou. Víťazi sa vyhlasujú vždy po pretekoch podľa časového harmonogramu.
Vo všetkých vypísaných kategóriách sa vyhlasujú prví traja pretekári, pre ktorých budú pripravené vecné ceny. V prípade počtu pretekárov 200+ budú ceny aj finančné. V prípade, že sa pretekár vyhlásenia nezúčastní (s výnimkou zdravotných problémov), stráca nárok na ceny.

Povinná výbava:
Pretekár môže používať len jeden bicykel, jedny komponenty, všetko potrebné si musí viezť sám a opravy zaisťovať svojpomocne. Nikde nič neodkladá, nevymieňa. Vzájomná pomoc medzi pretekármi je povolená a podporovaná, cudzia pomoc dovolená nie je.
Povinnou výbavou je cyklistická prilba. Nedodržanie povinnej výbavy bude mať za následok diskvalifikáciu z pretekov.
Organizátor dôrazne odporúča integrálnu prilbu, chrániče kolien, lakťov, dlhoprsté rukavice, zjazdové/motokrosové okuliare, náradie, rezervnú dušu, základnú lekárničku a vždy kontakt na organizátora!
Počas pretekov odporúčame pre prípad núdze mať pri sebe mobilný telefón.

Kategórie MSR

Muži OPEN U21               ( 16-20r, 1998-2002 )
Muži OPEN                        ( 21-39r, 1997-1979 )
Masters OPEN                  ( 40+, 1978 a starší )
Ženy OPEN U21               ( 16-20r, 1998-2002 )
Ženy OPEN                        ( 21+, 1997 a staršie )

Majstrom Slovenska bude vyhlásený pretekár, ktorý je držiteľom licencie SZC. Pre vyhlásenie Majstra Slovenska je potrebná účasť minimálne 3 klubov v danej kategórii. Pre výsledky MSR bude vydaná samostatná výsledková listina.

Kategórie mimo MSR

Muži Ebike OPEN

Ženy Ebike OPEN

Hobby Open 16+

Podmienky účasti na pretekoch

1. Prihlásením pretekár potvrdzuje svoj dobrý zdravotný stav, schopný dlhodobej záťaže! Odporúčame lekársku prehliadku.

2. Úhrada štartovného

3. Dobrý technický stav bicykla

4. Preteky sa organizujú za každého počasia a za plnej cestnej premávky. Účastník pretekov musí dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pokyny usporiadateľa.

5. Všetci pretekári sa zúčastňujú podujatia na vlastnú zodpovednosť, organizátor nenesie zodpovednosť za následky spôsobené konaním účastníkov.

6. Každý účastník pretekov nesie zodpovednosť za škody spôsobené na zdraví, veciach a majetku svojom, organizátorov a tretích osôb.

7. V prípade opustenia pretekov pred dojazdom do cieľa je pretekár povinný nahlásiť túto skutočnosť organizátorovi. Ak tak neurobí, znáša všetky náklady spojené s hľadaním a s pátracimi aktvitami.

8. Fair play – všetkým nám ide o šport, žiadna sekunda, či výsledok nestoja za to, aby sme ľubovoľne a vedome poškodili „spoluhráčov“. Preteky v horskej cyklistike sú umením ovládať bicykel v komplikovanom teréne a nie mať „široké ramená“, či pomocníkov. Účastníci sa musia správať športovo a tolerantne ku všetkým pretekárom všetkých kategórii. Umožniť rýchlejším účastníkom, aby ich predbehli bez obmedzení a to hore aj dole kopcom. Rovnako rýchlejší pretekári musia brať ohľad na pomalších, technicky menej zručných pretekárov. Je naším spoločným záujmom vyhnúť sa nepríjemným kolíziám, nepríjemným a zbytočným zraneniam. Žiadna sekunda, či výsledok za to nestoja!

9. Nebezpečné správanie akéhokoľvek druhu vyhodnotené organizátorom voči iným pretekárom vedie k okamžitej diskvalifikácii.

10. Trasa vedie chráneným územím, preto buďte ohľaduplní k prírode a jej obyvateľom.Vyhadzovanie akýchkoľvek odpadkov prísne zakázané a vedie k okamžitej diskvalifikácii.

11. Pri nekonaní alebo prerušení podujatia z dôvodu alebo podmienok, ktoré organizátor nevie
ovplyvniť či zmeniť, nemá prihlásený pretekár právo na vrátenie peňazí.

 

V Košiciach 15.07.2018                                                                                                Mgr. Tomáš Vrbovský  

                                                                                                                                             Riaditeľ pretekov

INFORMÁCIE O SÚŤAŽI
Dátum:
September ,30
Čas:
09:00 AM-05:00 PM
Kategória:
Race
Organizátor:
Enjoy The Ride Team
Email:
info@spdh.sk
Webstránka:
http://www.spdh.sk
Mapa: